نئوپوژن ( Neupogen )

شرکت

دسته بندی
نام دارو Neupogen
نام ژنریک Filgrastim
طبقه دارویی داروهای هماتوپوئتیک
شکل دارو سرنگ آماده تزریق محلول نئوپوژن 48 میلیون واحد (mg/ml 0.96) 30 میلیون واحد (mg/ml 0.6)