نورواسک ( Norvasc )

شرکت

دسته بندی
نام دارو Norvasc
نام ژنریک آملودیپین بسیلات
طبقه دارویی مسدود کننده کانال کلسیمی
شکل دارو قرص 5 میلی گرمی