نوکسافیل (Noxafil)

شرکت

دسته بندی
نام دارو Noxafil
نام ژنریک پوساکونازول
طبقه دارویی
شکل دارو شربت حاوی 40 میلی گرم در میلی لیتر