همابیت (Hemabate)

شرکت

دسته بندی
نام دارو Hemabate
نام ژنریک Carboprost tromethamine
طبقه دارویی آنالوگ پروستاگلاندین F2ɑ
شکل دارو آمپول 250 میکروگرمی