واکسن انفلوانزا ۴ ظرفیتی ( Influvac tetra )

شرکت

دسته بندی
نام دارو Influvac tetra
نام ژنریک Influenza Vaccines
طبقه دارویی واکسن آنفلوانزا، ATC Code: J07BB02
شکل دارو