واکسن پرونار ۱۳ ( PREVENAR 13 )

شرکت

دسته بندی
نام دارو PREVENAR 13
نام ژنریک Pneumococcal Vaccines
طبقه دارویی واکسن ها
شکل دارو محلول تزریقی پرونار 13