واکسن گارداسیل ۹ ظرفیتی ( Gardasil 9 )

شرکت

دسته بندی
نام دارو واکسن گارداسیل 9 ظرفیتی ( Gardasil 9 )
نام ژنریک Gardasil
طبقه دارویی واکسن
شکل دارو سرنگ آماده تزریق