وزیکر ( Vesicare )

شرکت

دسته بندی
نام دارو وزیکر
نام ژنریک سولیفناسین سوکسینات
طبقه دارویی
شکل دارو وزیکر 5 میلی گرم، قرص دایره شکل و زرد کمرنگ است. آرم کمپانی و کد " 150 " در یک طرف قرص ثبت شده است.