ونبیگ ( Venbig )

شرکت

دسته بندی
نام دارو Venbig
نام ژنریک Hepatitis B Immunoglobulins
طبقه دارویی سرم ها، توکسوئیدها و واکسن ها
شکل دارو ویال