ویاگرا ( VIAGRA )

شرکت

دسته بندی
نام دارو Viagra
نام ژنریک Sildenafil Citrate
طبقه دارویی مهار کننده انتخابی PDE5
شکل دارو قرص های حاوی 50 و 100 میلی گرم سیلدنافیل