ویفند (Vfend)

شرکت

دسته بندی
نام دارو Vfend
نام ژنریک Voriconazole
طبقه دارویی آزول ها
شکل دارو ویفند قرص روکش دار 50 و 200 میلی گرم