پروستین ای ۲ (Prostin E2)

شرکت

دسته بندی
نام دارو Prostin E2
نام ژنریک Dinoprostone
طبقه دارویی فرم صناعی پروستاگلاندین E2
شکل دارو ویال 10mg/ml, 0.5ml