پروگرف ( Prograf )

شرکت

دسته بندی
نام دارو پروگرف
نام ژنریک
طبقه دارویی سرکوب کننده سیستم ایمنی
شکل دارو کپسول سخت