پنومووکس ۲۳ ( Pneumovax 23 )

شرکت

دسته بندی
نام دارو Pneumovax 23
نام ژنریک Pneumococcal Vaccines
طبقه دارویی واکسن ها
شکل دارو محلول آماده تزریق واکسن بیست و سه ظرفیتی بر علیه باکتری پنوموکوک