پیورگان (Puregon )

شرکت

دسته بندی
نام دارو Puregon
نام ژنریک Recombinant Follitropin Alfa
طبقه دارویی هورمون ها و جایگزین های سنتزی
شکل دارو