کلوفک ( Colofac )

شرکت

دسته بندی
نام دارو Colofac
نام ژنریک Mebeverine
طبقه دارویی داروهای متفرقه موثر بر دستگاه گوارش
شکل دارو قرص 135 میلی گرمی مبورین هیدروکلروید