کیترودا ( Keytruda )

شرکت

دسته بندی
نام دارو کیترودا ( Keytruda )
نام ژنریک پمبرولیزومب
طبقه دارویی
شکل دارو ویال های تزریقی١٠٠ میلی گرم/٤ سی سی