آسمانکس ( Asmanex Twisthaler 200)

شرکت

دسته بندی
نام دارو Asmanex Twisthaler 200
نام ژنریک Mometasone
طبقه دارویی داروهای موثر بر پوست و غشای مخاطی
شکل دارو اینهالر