اتگام ( ATGAM )

شرکت

دسته بندی
نام دارو Atgam
نام ژنریک Antithymocyte Globulin Equine
طبقه دارویی سرکوب گر ایمنی، پلی‌کلونال آنتی‌بادی
شکل دارو محلول آماده برای تزریق 50 mg/ml