ازمرون ( Esmeron )

شرکت

دسته بندی
نام دارو Esmeron
نام ژنریک Rocuronium
طبقه دارویی اتونومیک
شکل دارو ویال های تزریقی٥٠ میلی گرم/٥ سی سی در بسته های ده تایی