الیکوییس ( Eliquis )

شرکت

دسته بندی
نام دارو Eliquis
نام ژنریک Apixaban
طبقه دارویی ضدانعقاد
شکل دارو قرص خوراکی 5/2 میلی گرمی و 5 میلی گرمی