اکسجوا(Xgeva)

شرکت

دسته بندی
نام دارو Xgeva
نام ژنریک Denosumab
طبقه دارویی مهارکننده تخریب استخوانی
شکل دارو محلول تزریقی 120 میلی گرم