تمودال ( Temodal )

شرکت

دسته بندی
نام دارو Temodal
نام ژنریک Temozolomide
طبقه دارویی داروهای آنتی نئوپلاستیک
شکل دارو کپسول های ٥، ٢٠، ١٠٠، ١٤٠ و ٢٥٠ میلی گرمی در بسته های ده تایی ویال حاوی ١٠٠ میلی گرم