دوفاستون ( Duphaston )

شرکت

دسته بندی ,
نام دارو Duphaston
نام ژنریک Dydrogesterone
طبقه دارویی هورمون ها و جایگزین های سنتزی
شکل دارو