زاودوس ( Zavedos )

شرکت

دسته بندی
نام دارو Zavedos
نام ژنریک Idarubicin
طبقه دارویی آنتی‌نئوپلاستیک، سایتوتوکسیک
شکل دارو ویال mg 5 و 10 mg (mg/ml 1)