سولومدرول ( Solu Medrol )

شرکت

دسته بندی ,
نام دارو Solu Medrol
نام ژنریک متیل پردنیزولون
طبقه دارویی گلوکوکورتيکوئيد صناعي
شکل دارو ویال حاوی 500 میلی گرم پودر استريل متيل پردنيزولون