نازونکس( Nasonex )

شرکت

دسته بندی
نام دارو Nasonex
نام ژنریک Mometasone
طبقه دارویی داروهای ضد التهاب
شکل دارو