پروستین وی آر ( Prostin VR )

شرکت

دسته بندی
نام دارو Prostin VR
نام ژنریک Alprostadil
طبقه دارویی پروستاگلاندین E1
شکل دارو آمپول حاوی 500 میکروگرم دارو