واکسن گارداسیل ( Gardasil )

شرکت

دسته بندی
نام دارو Gardasil
نام ژنریک Human Papilloma Virus Vaccines
طبقه دارویی واکسن ها
شکل دارو