زاناکس ( Xanax )

شرکت

دسته بندی
نام دارو زاناکس ( Xanax )
نام ژنریک Alprazolam
طبقه دارویی ضداضطراب
شکل دارو قرص 50 میلی گرم