بتاسرک ( Betaserc )

شرکت

دسته بندی
نام دارو Betaserc
نام ژنریک Betahistine
طبقه دارویی
شکل دارو