ونبیگ

ونبیگ ( Venbig )

KEDRION

این محصول حاوی 39 میلی گرم سدیم در 10 میلی لیتر ویال، و 175.5 میلیگرم سدیم در 45 میلی لیتر ویال است.

مشخصات دارو