اولین کنگره پیوند کلیه توسط انجمن پیوند کلیه ایران در تهران برگزار شد.

انجمن پیوند کلیه ایران اولین کنگره پیوند کلیه را در مرکز همایش بیمارستان تخصصی فرهیختگان در تاریخ   4 تا ۷ اردیبهشت برگزار کرد.

شرکت بهستان دارو با هدف معرفی محصولات خود نظیر ادواگرف، پروگرف، راپامیون و … به پزشکان و پژوهشگران این حوزه، در این کنگره حضور داشت.