بهستان دارو در همایش سالانه انجمن روماتولوژی ایران شرکت کرد

همایش سالانه انجمن روماتولوژی ایران

هفدهمین همایش سالانه انجمن روماتولوژی ایران در تاریخ ۲۴ الی ۲۶ آبان ماه در هتل المپیک تهران برگزار شد.

شرکت بهستان دارو با هدف معرفی داروهای خود نظیر استلارا، رمیکید و پرولیا به متخصصان و پژوهشگران روماتولوژی کشور، در این کنگره حضور داشت.