بیست و سومین کنگره انجمن باروری و ناباروری تهران برگزار شد

شرکت بهستان دارو در بیست و سومین کنگره انجمن علمی باروری و ناباروری ایران  که در دانشگاه شهید بهشتی سالن ابوریحان بیرونی در تاریخ ۱۹ تا  21 اردیبهشت برگزار شد، حضور داشت.

متخصصان و پزشکان شرکت کننده در این کنگره با حضور در غرفه بهستان دارو با محصولات این شرکت نظیر دوفاستون، النوا، پیورگان و غیره آشنا شدند.