حضور بهستان دارو در  بیست و هفتمین کنگره جامعه اورولوژی ایران

حضور بهستان دارو در بیست و هفتمین کنگره جامعه اورولوژی ایران

بیست و هفتمین کنگره جامعه اورولوژی ایران در سالن ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی تهران در تاریخ ۱۲ تا ۱۵ اردیبهشت برگزار شد.

همکاران ما در غرفه بهستان دارو به معرفی داروهای خود نظیر امنیک، وزیکر و … به پژوهشگران و پزشکان حوزه اورولوژی پرداختند.