امنیک ( Omnic )

شرکت

دسته بندی
نام دارو امنیک
نام ژنریک تامسولوسین هیدروکلراید
طبقه دارویی
شکل دارو