برگزاری همایش بین المللی بیماری های کودکان (دکتر قریب)

کنگره کودکان

سی و پنجمین همایش بین المللی بیماری های کودکان در تاریخ ۲۵ الی ۲۸ آبان ماه در مرکز طبی کودکان تهران برگزار شد.

در این همایش شرکت بهستان دارو با معرفی واکسن پرونار خود حضور پررنگ داشت و باتوجه به مصادف شدن همایش با هفته جهانی پنومونی (عفونت ریه)، مراسمی به پاسداشت این روز و پزشکان متخصص  در غرفه بهستان دارو برگزار شد.