بیست و سومین کنگره بیماریهای گوارش و کبد در تهران برگزار شد

بیست و سومین کنگره بیماریهای گوارش و کبد در تهران برگزار شد

شرکت بهستان دارو در بیست و سومین کنگره بیماریهای گوارش و کبد که در تاریخ ۲۱ تا ۲۴ در مرکز همایش های بین المللی رازی شرکت کرد.

در نمایشگاه جانبی این کنگره همکاران بهستان دارو به معرفی داروهای تخصصی خود نظیر دارو رمیکید و استلارا به متخصصان و پزشکان این بیماری پرداختند.